Day: 24 октобра, 2019

Посета САНУ – Дан отворених врата и посета Универзитету Унион „Никола Тесла“

Posted on Updated on


Годишњем планом школе за школску 2019/2020. годину предвиђена је посета САНУ – Дан отворених врата и посета Универзитету Унион „Никола Тесла“ у Београду.
„Српска академија наука и уметности, попут националних академија у другим срединама и примерено обавезама и задацима, представља институцију својеврсног традиционализма и готово пожељне конзервативности. Међутим, само традиција која је спремна да се самосвесно мења у ослушкивању времена и потреба средине из које је потекла, има шансу дуготрајности – искуство које САНУ има. Стога САНУ захтева однос који поштује њене устаљене и установљене механизме, грађене на искуству, мудрости и грешкама претходника. Али САНУ захтева и однос који ће јој омогућити да уочи и препозна преломне тренутке у токовима времена и прекидима или убрзањима историјских и друштвених збивања, научним и уметничким токовима и, у мери у којој може, учествује у промени околности и обичаја који успоравају или релативизују активности и улоге које САНУ има и врши у овој средини и у одређеном времену.

Иако дефинисана као „највиша научна и уметничка установа у Републици Србији“, САНУ је у испуњавању своје улоге и задатака увек имала свест да је део мреже организација и појединаца и да је неопходно да стално продубљује отворену и искрену комуникацију са постојећим државним, националним, научним, уметничким, образовним и другим институцијама. Укратко, САНУ ради у средини и за средину која ју је изнедрила на основама које су утемељили њени оснивачи 1841. године, обогаћујући своје садржаје и правце деловања када превагне уверење да је то на добробит „народа Републике Србије и државе“, како најпрецизније наводи Закон о САНУ.“
ВЛАДИМИР С. КОСТИЋ
председник Српске академије наука и уметности

Ученици четвртог разреда су у среду 23.10.2019. годинеса својим одељењским старешинама посетили на Дан отворених врата САНУ, где се ученицима пружена могућност да се, на занимљив и пријемчив начин, упознају са САНУ, њеним оснивањем, друштвеном улогом, историјатом зграде и богатом уметничком збирком, као и научницима и уметницима који су били чланови највише научне и уметничке институције у Србији. Програм обиласка је прилагођен узрасту и специфичним интересовањима ученицима, а водила их Наташа Васић, сарадница САНУ. Током Дана отворених врата САНУ ученици су обишли : Свечану салу, Архив и Библиотеку САНУ, спомен-собе Бранка Ћопића, Милутина Миланковића и Марка Ристића, Легат Олге Јеврић, Галерију САНУ и Галерију науке и технике САНУ.

После посете САНУ организована је посета за ученике Универзитету Унион „Никола Тесла“. Уз топлу добродошлицу декан Универзитета обратио се присутнима и упознао са историјатом овог универзитета, акредитацијом, могућностима школовања и условима који се пружају студентима како би што боље и ефикасније савладали програм студија и стекли потребна знања.

„Универзитет “Унион – Никола Тесла“ основан је са циљем да омогући законито функционисање факултета без својства правног лица, као и факултета са својством правног лица у његовом саставу у складу са заједничким европским традицијама и вредностима Републике Србије. Kао заједница високошколских установа Универзитет омогућава размену знања и искустава у различитим образовно-научним пољима, потенцијално отварајући простор за мултидициплинарне студије.
Универзитет акредитује студијске програме основних академских студија у теничко-технолошком пољу и то: Грађевинарство, Архитектура и урбанизам, у друштвено-хуманистичком: Предзетнички бизнис и менаџмент некретнина, Међународна политика и безбедност а у природно-математичком: Заштита животне средине.
На Универзитету се акредитују студијски програми мастер академске студије у техничко-технолошком пољу: Опште грађевинарство, Организација и технологија грађења и управљање изградњом објеката и Архитектура и урбанизам; у друштвено-хуманистичком пољу: Менаџмент и предузетништво, Међународна политика и безбедност, а у природно-математичком пољу студијски програм: Заштита животне средине
Универзитет акредитује студијске програме докторских студија и то у техничко-технолошком пољу: Грађевинарство, Архитектура и урбанизам, у друштвено-хуманистичком пољу: Менаџмент одрживог развоја, Међународна политика и безбедност а у природно-математичком пољу студијски програм: Заштита животне средине.
Сходно напред наведеном Универзитет је носилац активности у међународној сарадњи, а у односима са домаћим лицима иступа у интересу чланица, организационих јединица, ради остваривања и заштите њихових интереса. Универзитет врши законом поверене функције и води евиденције за које је надлежан. Универзитет је отворен за приступ нових чланова који, у складу са законом, буду акредитовани, те тако да тренутно броји 5 факултета без својства правног лица, а по завршеној реакредитацији имаће 4 факултета без својства правног лица .
Својим активностима Универзитет обезбеђује да чланови у реализацији студијских програма остваре прописане стандарде и обезбеде студентима одговарајући квалитет образовања предвиђен стандардима.
Универзитет преко поступка избора у звање наставника обезбеђује ангажовање наставника који су компетентни за одговарајуће области. Универзитет прати и анализира ангажовање наставника и сарадника и предузима мере за које је надлежан у циљу обезбеђења квалитета.
Универзитет прати примену прописа и указује на недостатке и предузима мере у циљу обезбеђења законитости, у границама својих овлашћења. Он прати примену прописа и даје предлоге надлежним државним органима за њихову промену. Учествује у раду Kонференције универзитета и преко ње усклађује остваривање својих функција са другим универзитетима у Србији.“

Spisak SANU 2019 – SVI 22 Oktobar za PREVOZNIKA

Мирјана Дендић, библиотекар